سوئیس

بورسیه دکترا ETH سوئیس

مهلت تقاضا:12 مارچ2021 (22 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی برق، فیزیک، اپتیک، نانوتکنولوژی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه زوریخ سوئیس

مهلت تقاضا:5 فوریه 2021 (17 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: انگل شناسی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

بورسیه دکترا ETH سوئیس

مهلت تقاضا:تا زمان پرشدن ظرفیت مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی و رباتیک ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا CVارایه ...

بورسیه دکترا  ETH Zurich  سوئیس

مهلت تقاضا:23 ژانویه 2021 (4 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم مهندسی بیولوژی، علوم دارویی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک ...

بورسیه دکترا مرکز PSI سوئیس

مهلت تقاضا:31 ژانویه 2021 (12 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: شیمی ، مهندسی شیمی ، علوم مواد ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات ...

بورسیه دکترا مرکز EMPA سوئیس

مهلت تقاضا:مشخص نشده مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیولوژی ، میکروبیولوژی و باکتریولوژی، بیوشیمی ارزش بورسیه:باید مکاتبه شود ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

بورسیه های دکترا مرکز AMI سوئیس

بورسیه های دکترا مرکز AMI سوئیس مهلت تقاضا: مشخص نشده مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: شیمی ، علوم مواد ، تجزیه و تحلیل ، فیزیک و بیوفیزیک ارزش بورسیه: حقوق  و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این ...

بورسیه دکترا مرکز Agroscope  سوئیس

بورسیه دکترا مرکز Agroscope سوئیس مهلت تقاضا: 5 دسامبر 2020 (15 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: کشاورزی ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات ...

بورسیه دکترا دانشگاه زوریخ سوئیس

بورسیه دکترا دانشگاه زوریخ سوئیس مهلت تقاضا: مشخص نشده مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: دندانپزشکی ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلی ارایه ...

بورسیه دکترا ETH سوئیس

بورسیه دکترا ETH سوئیس مهلت تقاضا: 20 نوامبر 2020 (30 آبان 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی عمران. مهندسی راه اهن ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد ...