دانمارک

بورسیه دکترا دانشگاه Copenhagen دانمارک

مهلت تقاضا:7 دسامبر 2020 (17 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم کامپیوتر ارزش بورسیه:حقوق سالیانه €43,750 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

بورسیه دکترا دانشگاه DTU دانمارک

بورسیه دکترا دانشگاه DTU دانمارک مهلت تقاضا: 25 نوامبر 2020 (5 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیوانفورماتیک ارزش بورسیه: حقوق  و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات ...

بورسیه دکترا دانشگاه صنعتی دانمارک

بورسیه دکترا دانشگاه صنعتی دانمارک مهلت تقاضا: 31 دسامبر 2020 (11 دی 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: شیمی معدنی ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه DTU دانمارک

بورسیه دکترا دانشگاه DTU دانمارک مهلت تقاضا: 16 نوامبر 2020 (26 آبان 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی مکانیک ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه DTU دانمارک

بورسیه دکترا دانشگاه DTU دانمارک مهلت تقاضا: 10 نوامبر 2020 (20 آبان 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: فتونیک و نانو الکترونیک ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد ...

بورسیه دکترا دانشگاه DTU دانمارک

بورسیه دکترا دانشگاه DTU دانمارک مهلت تقاضا: 30 اکتبر ۲۰۲۰(9 آبان ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی محیط زیست ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه جنوبی دانمارک

بورسیه دکترا دانشگاه جنوبی دانمارک مهلت تقاضا: 16 نوامبر ۲۰۲۰(26 آبان ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: طراحی ، مطالعات تعامل ، مردم نگاری ، زبانشناسی ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه ...

بورسیه دکترا دانشگاه Aarhus دانمارک

بورسیه دکترا دانشگاه Aarhus دانمارک مهلت تقاضا: 1 نوامبر ۲۰۲۰(11 آبان ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: رشته های مختلف ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه SDU دانمارک

موقعیت پست دکترا دانشگاه SDU دانمارک مهلت تقاضا: 27 اکتبر ۲۰۲۰(6 آبان ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: بیوفیزیک ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه Copenhagen دانمارک

بورسیه دکترا دانشگاه Copenhagen دانمارک مهلت تقاضا: 15اکتبر ۲۰۲۰(27 مهر ۱۳۹۹) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: نورورساینس ارزش بورسیه: حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک ...