دانمارک

موقعیت پست دکترا دانشگاه Aalborg  دانمارک

مهلت تقاضا:21 مارچ 2021 (1 فروردین 1400) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: بیزینس ، کسب و کار ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و ...

بورسیه دکترا دانشگاه کپنهاگ دانمارک

مهلت تقاضا:1 آپریل 2021 (12 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: ریاضیات ارزش بورسیه:حقوق سالیانه €43,750 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا CVارایه ...

بورسیه دکترا مدرسه بیزینس کپنهاگ دانمارک

مهلت تقاضا:11 آپریل 2021 (22 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیزینس و کسب و کار ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه 3,700 تا 4.200 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

بورسیه دکترا دانشگاه فنی دانمارک

مهلت تقاضا:16 فوریه 2021 (28 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیوانفورماتیک سرطان ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

موقعیت پست دکترا دانشگاه DTU دانمارک

مهلت تقاضا:15 فوریه 2021 (27 بهمن 1399) مقطع بورسیه: پست دکترا موضوع بورسیه: درماتولوژی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

بورسیه دکترا دانشگاه فنی دانمارک

مهلت تقاضا:22 ژانویه 2021 (3 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی پزشکی ارزش بورسیه:حقوق و مزایای دیگر ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه ...

بورسیه دکترا و پست دکترا آکادمی دیابت دانمارک

مهلت تقاضا:9 فوریه 2021 (21 بهمن 1399) مقطع بورسیه: دکترا و پست دکترا موضوع بورسیه: ایمنولوژی، اندوکرینولوژی, علوم بالینی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات ...

بورسیه دکترا دانشگاه DTU دانمارک

مهلت تقاضا:18 دسامبر 2020 (28 آذر1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: شیمی ،علوم کامپیوتر، مهندسی ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه ...

بورسیه دکترا دانشگاه کپنهاگ دانمارک

مهلت تقاضا:5 ژانویه 2021 (16 دی 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم کامپیوتر ارزش بورسیه:حقوق سالیانه €43,750 بعلاوه مزایای دیگر ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک ...

بورسیه دکترا دانشگاه Copenhagen دانمارک

مهلت تقاضا:7 دسامبر 2020 (17 آذر 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم کامپیوتر ارزش بورسیه:حقوق سالیانه €43,750 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...