بورسیه دکترا

بورسیه دکترا دانشگاه موناش استرالیا

مهلت تقاضا:22 مارچ 2021 (2 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مردم شناسی ، جامعه شناسی ارزش بورسیه:حقوق سالیانه $29,500، معافیت از شهریه، پوشش بیمه درمانی ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک ...

بورسیه دکترا دانشگاه KU Leuven بلژیک

مهلت تقاضا:30 جون 2021 (9 تیر 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: علوم اقتصاد ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

بورسیه دکترا دانشگاه Laval  کانادا

مهلت تقاضا:15 آپریل 2021 (26 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی و ریاضیات ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیدانش زبان ...

بورسیه دکترا دانشگاه Lund سوئد

مهلت تقاضا:21 مارچ 2021 (1 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: فیزیک ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا CVارایه ...

بورسیه دکترا انیستیتو Inria فرانسه

مهلت تقاضا:31 مارچ 2021 (11 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: ریاضیات ، آمار ، مکانیک ، مهندسی عمران ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه 1982 تا 2085 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک ...

بورسیه دکترا دانشگاه فنی Luleå سوئد

مهلت تقاضا:10 مارچ 2021 (20 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: مهندسی مواد ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا ...

بورسیه دکترا دانشگاه Queensland استرالیا

مهلت تقاضا:16 مارچ 2021 (26 اسفند 1399) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: نورورساینس و مهندسی بیومدیکال ارزش بورسیه:حقوق و مزایا ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه ...

بورسیه دکترا دانشگاه کپنهاگ دانمارک

مهلت تقاضا:1 آپریل 2021 (12 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: ریاضیات ارزش بورسیه:حقوق سالیانه €43,750 ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ارایه ریزنمرات و مدارک تحصیلیارایه رزومه یا CVارایه ...

بورسیه دکترا مرکز تحقیقاتی SAL اتریش

مهلت تقاضا:31 مارچ 2021 (11 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: فیزیک، برق و الکترونیک، مکانیک، مهندسی سیستم ها ارزش بورسیه:حقوق سالیانه 44478 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...

بورسیه دکترا مدرسه بیزینس کپنهاگ دانمارک

مهلت تقاضا:11 آپریل 2021 (22 فروردین 1400) مقطع بورسیه: دکترا موضوع بورسیه: بیزینس و کسب و کار ارزش بورسیه:حقوق ماهیانه 3,700 تا 4.200 یورو ملیت: دانشجویان تمامی کشورها می توانند برای این بورسیه تقاضا دهند مدارک مورد نیاز: ...