آزادسازی مدارک تحصیلی

برای این منظور 3 روش وجود دارد که هریک را به اختصار توضیح خواهیم داد.

روش اول
سپری کردن دوره تعهد خدمت
دانشجویانی که از آموزش رایگان استفاده کرده اند مکلفند برابر مدتی معین در ایران خدمت کنند. در این روش نکات قابل توجه شامل موارد زیر خواهد بود.
ارائه سابقه بیمه الزامی نیست
دوره سربازی جز سابقه کار محسوب میشود.
میتواند در موسسات دولتی یا خوصوصاین تعهد خدمت انجام پذیرد
بعد از پایان تحصیل این تعهد خدمت باید صورت پذیرد و در حین تحصیل قابل قبول نیست

روش دوم
خرید مدرک تحصیلی
دانشجویانی که از این طرق تمایل به آزادسازی مدارک تحصیلی خود دارند میتوانند با واریز مبلغ مشخص شده به حساب سیبای وزارت علوم نسبت به ازادسازی مدرک خود اقدام کنند.
عوامل موثر بر مبلغ هزینه ها شامل:
سال شروع و پایان مقطع تحصیلی
گروه تحصیلی
مقطع تحصیلی

روش سوم
اقدام از طریق موسسات کاریابی
در این روش دانشجو بعد از ثبت درخواست در موسسه کاریابی مجاز و در صورت عدم یافتن شغل مناسب میتواند نسبت به ازادسازی مدرک تحصیلی خود اقدام کند.
در این روش نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
1- سپری شدن حداقل یکسال تمام از تاریخ فارق التحصیلی در گواهی موقت
2-سپری شدن حداقل یکسال تمام از تاریخ صدورکارت پایان خدمت یا معافیت دائم
3-سپری شدن حداقل 6 ماه تمام از تاریخ ثبت درخواست در موسسات کاریابی
4- عدم یافتن شغل مناسب در مدت 6 ماه در موسسات کاریابی برای دانشجو متقاضی