توصیه نامه استاد (Recommendation Letter)

توصیه نامه، نامه ای است که شما باید از اساتید خود برای ارسال به دانشگاه های مورد نظر بگیرید. در این نامه اساتید درباره توانایی ها، علایق و خصوصیات فردی و آکادمیک شما می نویسند. این نامه ها بسیار مهم هستند و دانشگاه های خارجی نامه های سطحی و کم عمق را به راحتی تشخیص می دهند. اساتید باید به جزئیاتی درباره شما اشاره کنند که مشخص کند واقعا شما را می شناسند.

ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ می کنند.

در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗوضیح داده شود ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺻﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﺪت زمانی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را می شناسد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ، و چه ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺬﯾﺮش و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ.

اکثر دانشگاه ها برگه مخصوصی برای این کار ندارند و اساتید شما باید در سربرگ مخصوص دانشگاه خود، آن را بنویسند. برخی دیگر دانشگاه ها برگه مخصوص دارند و شما باید آن را از سایت دانشگاه دانلود کنید. برخی دانشگاه ها، تنها ایمیل رسمی اساتید شما را میخواهند تا بتوانند خودشان سؤالاتی را از اساتید شما بپرسند.

برخی اساتید به دلیل مشغله کاری زیاد نوشتن متن توصیه نامه را برعهده خود دانشجو میگذارند .در این صورت این فرصت به شما داده شده که به بهترین نحوه توصیه نامه خود را نگارش کنید.

کارشناسان مجموعه اپلای داک آماده اند تا نگارش توصیه نامه های شما را به بهترین نحو ممکن برعهده بگیرند. برای استفاده از این خدمت نگارشی کافی است فرم سفارش را تکمیل و ارسال کنید.